Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

§1. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostają użyte poniższe pojęcia pisane dużą literą, rozumie się przez nie:

1) Organizator – DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000028368, kapitał zakładowy: 228.604.000 zł, NIP: 526-020-41-10, REGON 012026421.

2) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Konkursie, dostępny na Stronie www Organizatora.

3) Konkurs – organizowany przez Organizatora konkurs, w wyniku którego wybranych zostanie pięć najlepszych, najbardziej interesujących Startapów.

4) Harmonogram – harmonogram określający poszczególne etapy Konkursu.

5) Uczestnik – osoba fizyczna lub zespół składający się maksymalnie z 3 osób fizycznych, biorący udział w konkursie.

6) Startup – zgłoszony przez Uczestnika w ramach Konkursu pomysł, produkt, działalność, usługa lub rozwiązanie dla branży KEP (szeroko rozumiana branża przesyłek kurierskich).

7) Zgłoszenie – formularz internetowy dostępny na Stronie www Organizatora, na podstawie którego Uczestnik może zgłosić swój Startup do udziału w Konkursie.

8) Kapituła Konkursowa – osoby wskazane przez Organizatora, które dokonają wyboru zwycięskiego Startupu.

9) Nagroda – przewidziana przez Organizatora nagroda dla Uczestnika za zwycięstwo w Konkursie

10) Strona www Organizatora – strona intranetowa Organizatora, pod adresem www.dpdsc.pl.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest dla Uczestników, którzy poprzez udział w Konkursie, na podstawie przesłanych Zgłoszeń chcą zaprezentować swój Startup.

2. Celem Konkursu jest promowanie innowacyjności, wsparcie nowych pomysłów dla branży KEP (szeroko rozumiana branża przesyłek kurierskich), które mogą usprawnić lub wprowadzić innowacyjne rozwiązania dla działalności prowadzonej przez Organizatora.

3. Nadesłanie Zgłoszeń oznacza akceptację warunków Konkursu i postanowień Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Kapituły Konkursowej.

4. Przebieg Konkursu określa Harmonogram.

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po przeprowadzeniu Konkursu zgodnie z Harmonogramem.

6. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne.

§3. HARMONOGRAM KONKURSU Konkurs zostanie przeprowadzony wg następującego Harmonogramu:

1. W dniu 4 marca lutego 2019 r. nastąpi rozpoczęcie Konkursu poprzez uruchomienie strony internetowej Organizatora pod adresem www.dpdsc.pl, na której dokonywane będą Zgłoszenia przez Uczestników.

2. Zgłoszenia mogą być dokonywane w okresie od 4 marca 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r. Po upływie tego terminu Zgłoszenia nie będą przyjmowane.

3. Zgłoszenia muszą być wypełnione w języku angielskim.

4. Do dnia 29 marca 2019 r. Kapituła Konkursowa dokona wyboru i ogłoszenia 5 zgłoszonych Startupów, które przejdą do finału Konkursu i spośród których wybrane zostanie zwycięskie Zgłoszenie.

5. Jeżeli któryś z wybranych przez Kapitułę Konkursową Startupów wymienionych w punkcie 4 powyżej zdecyduje się zrezygnować z udziału w Konkursie, to Kapituła Konkursowa ma prawo do wyboru kolejnego Startupu, który spełnił warunki wzięcia udziału w Konkursie.

6. Finał Konkursu i ogłoszenie zwycięzcy Konkursu odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Warszawie w Mindspace, ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa.

7. Podczas finału każdy z 5 Uczestników, których Startupy zostały wybrane spośród dokonanych Zgłoszeń, w czasie nie dłuższej niż 10 minut prezentacji, przedstawi swój Startup Kapitule Konkursowej w języku angielskim. Po dokonanej prezentacji przewidziana jest dyskusja pomiędzy danym Uczestnikiem a Kapitułą Konkursową na temat Startupu, której czas nie przekroczy 10 minut.

8. Po dokonaniu wszystkich prezentacji przez Uczestników i przeprowadzeniu dyskusji z Kapitułą Konkursową, Kapituła Konkursu po odbyciu narady wyłoni zwycięzcę Konkursu, któremu zostanie przyznana Nagroda.

§4. ZASADY DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Zgłoszenie Startupu do udziału w Konkursie następuje za pośrednictwem formularza Zgłoszenia, dostępnego na Stronie www Organizatora, pod adresem www.dpdsc.pl.

2. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

3. Zgłoszeń w postaci wypełnionego formularza internetowego należy dokonywać w terminie określonym w § 3 ust. 2 Regulaminu.

4. Zgłoszenia muszą być wypełnione w języku angielskim.

5. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza Zgłoszenia na Stronie www Organizatora (dpdsc.pl).

6. Po przesłaniu Zgłoszenia, Uczestnik otrzyma w formie wiadomości e-mail potwierdzenie udziału w Konkursie.

7. Udział w Konkursie mogą brać osoby fizyczne indywidualnie lub zespoły składające się maksymalnie z 3 osób fizycznych, traktowane jako jeden Uczestnik.

8. W konkursie jeden Uczestnik może zgłosić jeden Startup.

9. Przekazane Zgłoszenia nie mogą naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich, praw własności przemysłowej ani innych praw osób trzecich, nie mogą być sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Zgłoszeń niespełniających wymogów wynikających z Regulaminu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody, jeżeli Zgłoszenia nie spełniają kryteriów wynikających z Regulaminu.

12. We wszystkich sprawach spornych decyduje Kapituła Konkursowa.

§5. OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA ZGŁOSZONYCH STARTUPÓW 
I PRZEBIEG KONKURSU 1. Każde Zgłoszenie zostanie w pierwszej kolejności poddane ocenie formalnej, polegającej na sprawdzeniu zgodności Zgłoszenia z Regulaminem, a w szczególności na sprawdzeniu, czy:

a) Zgłoszenia dokonano w formie i formacie przewidzianych przez niniejszy Regulamin;
b) wypełniono wszystkie wymagane pola formularza Zgłoszenia;
c) formularz Zgłoszenia został przesłany w wyznaczonym terminie.

2. Po dokonaniu oceny formalnej, zostanie dokonana merytoryczna ocena Zgłoszeń przez Kapitułę Konkursową.

3. Ocena merytoryczna będzie dokonana na podstawie poniższych kryteriów:

a) Czy Uczestnik jest autorem pomysłu;
b) Czy zgłoszony Startup jest innowacyjny, wartościowy, przynoszący korzyści, dający konkretne efekty,
c) Czy zgłoszony Startup jest oryginalny – nie został wcześniej zgłoszony do Konkursu przez innego Uczestnika,
d) Czy zgłoszony Startup jest możliwy do zrealizowania.

4. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej, zgodnie z ust. 3 powyżej, Kapituła Konkursowa dokona wyboru i ogłoszenia 5 Startupów, które przejdą do finału Konkursu i spośród których wybrane zostanie zwycięskie Zgłoszenie.

5. Podczas finału Konkursu nastąpi prezentacja przez Uczestników w języku angielskim wybranych 5 Startupów przed Kapitułą Konkursu.

6. Czas prezentacji Startupu przez jednego Uczestnika wynosi maksymalnie 10 minut. Po prezentacji przewidziana jest dyskusja pomiędzy danym Uczestnikiem a Kapitułą Konkursową na temat Startupu, której czas nie przekroczy 10 minut.

7. Po przeprowadzonych prezentacjach i dyskusjach, Kapituła Konkursu po odbyciu narady wyłoni zwycięzcę Konkursu, któremu zostanie przyznana Nagroda.

8. Z obrad Kapituły Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez przewodniczącego Kapituły Konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Warszawie w Mindspace, ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa.

§6. NAGRODY
1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Uczestnik, którego Startup zostanie wybrany przez Kapitułę Konkursową jako zwycięzca Konkursu, otrzyma:

– Nagrodę pieniężną w wysokości 11.000,00 złotych (jedenaście tysięcy złotych) oraz
– Nagrodę rzeczową w postaci zaproszenie dla dwóch osób na VivaTech Paris 2019, które odbędzie się w dniach 16-18 maja 2019 r. w Paryżu. W ramach Nagrody Organizator pokryje koszt podróży oraz zakwaterowania dla dwóch osób (bilety lotnicze, hotel). Wartość nagrody rzeczowej wynoszącej nie więcej niż 4000 zł powiększona zostanie o nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody rzeczowej. Dodatkowa nagroda pieniężna, nie będzie wypłacona, ale pobrana (potrącona) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w Ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 – t.j.). Potrącone kwoty Organizator wpłaci na konto właściwego organu podatkowego.

2. Płatność, z tytułu Nagrody pieniężnej określonej w ust. 1 powyżej, nastąpi przelewem na numer rachunku bankowego Uczestnika, wskazany przez Uczestnika, a w przypadku Uczestnika będącego zespołem, przez Reprezentanta Uczestnika. Wypłacona kwota zostanie pomniejszona o należny zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody pieniężnej, który w imieniu Uczestnika, Organizator potrąci i wpłaci na konto właściwego organu podatkowego

3. Reprezentant zwycięskiego Uczestnika (w przypadku gdy zwycięzcą jest zespół) ma obowiązek wskazać faktycznego beneficjenta nagrody rzeczowej – członka zespołu, który w imieniu zespołu odbierze nagrodę rzeczową. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięskiego Uczestnika..

4. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na inną osobę.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięskiego Uczestnika.

6. Wartość Nagrody stanowi przychód zwycięskiego Uczestnika i powinna być przez rozliczona samodzielnie, na zasadach określonych w przepisach podatkowych.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i współpracownicy Organizatora, krewni, powinowaci członków Kapituły Konkursowej.

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w każdym czasie i bez podania przyczyny. O każdej zmianie Regulaminu oraz o jej wejściu w życie Organizator zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji na Stronie www Organizatora oraz rozesłaniu informacji drogą mailową na adresy mailowe Uczestników, wskazane w Zgłoszeniach.

4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., Poz. 612 j.t. z późn. zm.).

5. W związku z udziałem w Konkursie Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia, Organizator informuje, że:

5.1. Organizator jest Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu.

5.2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@dpd.com.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestnika.

5.3. Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu promocji Konkursu i informowania o Konkursie.

5.4. Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), prawnie uzasadnionym interesem Organizatora jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

5.5. Dane osobowe będą przekazywane Spółkom z Grupy Kapitałowej Organizatora oraz innym podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji Konkursu.

5.6. Dane przetwarzane są przez czas trwania Konkursu, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Organizatora.

5.7. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

5.8. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

5.9. W zakresie, w jakim dane Uczestnika przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@dpd.com.pl.

5.10. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w Konkursie.

6. Uczestnik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie danych podanych w Zgłoszeniu.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, czyli powiadomienia przez Organizatora o rozpoczęciu Konkursu.